Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.              Evenement: alle programma’s en evenementen, in de ruimste zin des woords, welke door Bij Daan Events worden georganiseerd.

b.              Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere participanten, die gebruik maken van de diensten van Bij Daan Events.

c.              Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door Bij Daan Events georganiseerd evenement.

d.              Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Bij Daan Events levert.

e.              De organisatie: zij die als eigenaren van Bij Daan Events staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 63942712.

f.               Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Bij Daan Events en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Bij Daan Events schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3  Offertes

3.1 Alle aanbiedingen van Bij Daan Events zijn vrijblijvend en kunnen door Bij Daan Events op elk moment worden ingetrokken of aangepast.

3.2 De aanbieding van Bij Daan Events dient door de opdrachtgever voor akkoord getekend en geretourneerd te worden. 

3.3 Alle prijzen die vermeld worden zijn huurprijzen tenzij anders vermeld. 

3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Deze aanvullende kosten komen op grond van de overeenkomst eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bij Daan Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4  Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Bij Daan Events de door opdrachtgever geretourneerde ondertekende aanbieding of offerte (‘de opdracht’) definitief heeft aanvaard. 

4.2 Indien voor deelname aan enig evenement specifieke voorwaarden gelden (zoals bijvoorbeeld een minimumleeftijd, diplomavereiste, etc.) verklaart de (wettelijke vertegenwoordiger van) de deelnemer middels de aanschaf van het deelnamebewijs aan de gestelde voorwaarden te voldoen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

4.3 De definitieve overeenkomst komt tot stand op het moment van de telefonische/persoonlijke toezegging door de opdrachtgever. Vanaf dat moment is de reservering definitief en bindend. Aanvullend dient de overeenkomst per omgaande getekend geretourneerd te worden. Door ondertekening van de opdrachtovereenkomst verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 5  Uitvoering van een overeenkomst en begeleiding

5.1 Bij Daan Events zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is Bij Daan Events gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.

5.3 Bij Daan Events heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. De vaststelling of sprake is van onvoorziene omstandigheden is volledig ter beoordeling aan Bij Daan Events.

5.4 De deelnemers die een activiteit met Bij Daan Events zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Bij Daan Events als door Bij Daan Events ingehuurde leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

5.5 Klachten naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan Bij Daan Events medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

5.6 Geringe afwijkingen in de uitvoering van de overeenkomst, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst of recht op schadevergoeding voor de wederpartij. 

5.7 Het indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de factuur gericht aan de wederpartij niet op.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Bij Daan Events mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige onvoorziene, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

6.2 Bij Daan Events behoudt zich het recht  voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte.

6.3 Het is toegestaan om tot 1 week van te voren het deelnemersaantal met maximaal 20% te wijzigen zonder consequentie voor de prijs per persoon.

6.4 Indien de groepsgrootte met meer dan 20% verminderd wordt na bevestiging, zijn de annulerings-voorwaarden van toepassing op het deel groter dan 20% (zie artikel 12).

6.5 Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de productiedatum, alsmede indien op de productiedatum blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal de opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. Ter zake het aantal gasten dat het evenement hebben bezocht, geldt de door Bij Daan Events uitgevoerde telling als bindend.

6.6 Bij Daan Events is niet gehouden om wijzigingen die pas 3 werkdagen vooraf aan de arrangementsdatum worden doorgegeven te verwerken. Bij Daan Events doet zijn uiterste best deze wijzigingen door te voeren, maar houdt zich tevens het recht voor om wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

6.7 Bij wijziging van arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Bij Daan Events zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

6.8 Indien opdrachtgever, c.q. deelnemer meer dan een half uur te laat voor het evenement verschijnt kunnen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 7  Verantwoordelijkheden opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, opdrachtnemer spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen kan voor opdrachtgever geen reden zijn (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer niet na te komen. Opdrachtgever is verplicht alle wetten, verordeningen, voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven, dit geldt eveneens voor wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is omschreven. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere verplichting van opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen of ontheffingen of het niet voldoen aan het bestemmingsplan valt niet aan te merken als een gebrek.

7.2. Opdrachtgever vrijwaart Bij Daan Events van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.

7.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers/gasten van een krachtens een overeenkomst door Bij Daan Events georganiseerd of uitgevoerd evenement.

7.4 Bij overlast door wangedrag van gasten en/of medewerkers van de opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, buitengewone luidruchtigheid is het personeel van Bij Daan Event gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen en eventuele kosten c.q. schade op de opdrachtgever te verhalen. De opdrachtgever vrijwaart Bij Daan Events in dit verband voor aanspraken van derden. 

7.5 Bij een evenement op locatie zorgt opdrachtgever dat de ruimte wordt opgeleverd volgens de specificaties in de overeenkomst.

7.6 Elektriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd indien deze niet specifiek van tevoren zijn opgenomen in het voorstel.

7.7 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Bij Daan Events niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

7.8 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Bij Daan Events gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Bij Daan Events overeengekomen prijs.

7.9 Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door Bij Daan Events ter beschikking worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan de opdrachtnemer op te leveren.

7.10 Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat een ieder (niet zijnde Bij Daan Events) die in opdracht van de opdrachtgever werkzaam zijn voor, tijdens en na het evenement, als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet handelt, de voorschriften als omschreven in voornoemde wet en de daarop gebaseerde besluiten in acht neemt.

Artikel 8  Betaling, rente en incassokosten 

8.1 Opdrachtgever dient binnen veertien dagen na de factuurdatum het factuurbedrag te voldoen. 

8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke is de factuur tijdig te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Bij Daan Events gerechtigd om de overeenkomst (partieel) te ontbinden, onverminderd haar recht om betaling en/of schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever en gelden de bepalingen vermeld in artikel 9.

8.3 Vertragingen bij een uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van de opdrachtgever, zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.

8.4 Klachten naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan Bij Daan Events medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

8.5 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Bij Daan Events zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van Bij Daan Events te vorderen heeft.

8.6 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en tenslotte in mindering op de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.

8.7 Indien de kostprijs van Bij Daan Events wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Bij Daan Events gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van Bij Daan Events geldende dagkoers gehanteerd. Bij Daan Events zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

8.8 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een rente aan Bij Daan Events verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procentpunten.

8.9 Indien opdrachtgever in gebreke blijft tijdig de door Bij Daan Events verstrekte factuur te voldoen of eventuele schade te vergoeden, behoudt deze laatste zich het recht voor om tot invordering over te gaan.  Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van opdrachtgever. Tevens is over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum.

8.10 Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % over de hoofdsom.

8.11 Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, decoratie, consumpties e.d. worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

8.12 Bij Daan Events is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 9  Annulering 

9.1 Annulering van een activiteit door opdrachtgever of deelnemer dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

9.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor de opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.

9.3 Bij Daan Events is gerechtigd de volgende kosten in rekening brengen:

–                Bij annulering uiterlijk honderdtwintig kalenderdagen voor de datum van het evenement, 50% van de hoofdsom;

–                Bij annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig kalenderdagen en dertig kalenderdagen voor de datum van het evenement , 75% van de hoofdsom;

–                Bij annulering tot uiterlijk dertig kalenderdagen voor de productiedatum, 100 % van de hoofdsom.

9.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 is Bij Daan Events gerechtigd om de (directe en indirecte) schade als gevolg van de annulering op de opdrachtgever en/of deelnemer te verhalen.

9.5 Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met opdrachtgever een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de daaraan verbonden (meer)kosten.

9.6 Bij Daan Events is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.

Artikel 10  Overmacht

10.1 In geval van overmacht behoudt Bij Daan Events zich het recht voor activiteiten te annuleren. Dit zal altijd met opgaaf van reden gebeuren.

10.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van Bij Daan Events onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen Bij Daan Events en de wederpartij reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgeweld, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de organisatie en/of op het evenemententerrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

10.3 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte, faillissement en/of staat van surseance.

10.4 In het geval Bij Daan Events zich door overmacht genoodzaakt ziet een activiteit te annuleren, worden eventueel betaalde voorschotten (gedeeltelijk) terugbetaald.

10.5 Bij Daan Events is in geval van annulering geen extra vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd, zoals schadeloosheidstelling voor gemaakte kosten buiten de kosten voor het programma van Bij Daan Events om, kosten gemaakt door opdrachtgever naar derden, of smartengeld.

10.6 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

10.7 Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit artikel zal Bij Daan Events de reeds door de deelnemer voor het deelnamebewijs betaalde vergoeding aan de deelnemer restitueren. Van het bepaalde in dit artikellid zijn uitgesloten eventueel door de deelnemer betaalde bespreek/reserveringsgelden.

10.8 Restitutie van deelnamegelden als bedoeld in lid 5 van dit artikel zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de deelnemer, onder overlegging aan Bij Daan Events of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig deelnamebewijs binnen 14 (veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens Bij Daan Events is bekendgemaakt.

Artikel 11  Tekortkomingen opdrachtgever

11.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan Bij Daan Events een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Bij Daan Events om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te verlangen.

11.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Bij Daan Events in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan Bij Daan Events worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door Bij Daan Events van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 12  Aansprakelijkheid t.a.v. de opdrachtgever

12.1 Bij Daan Events is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bij Daan Events. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is Bij Daan Events nimmer aansprakelijk.

12.2 De opdrachtgever vrijwaart Bij Daan Events uitdrukkelijk voor aanspraken van derden.

12.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Bij Daan Events beperkt tot maximaal overeengekomen hoofdsom.

12.4 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Bij Daan Events kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van Bij Daan Events bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

12.5 Voor schade ontstaan aan of diefstal van apparatuur of onderdelen van de inrichting/aankleding tijdens de uitvoering of de opbouw/afbraak van een evenement, op een locatie van opdrachtgever, is de opdrachtgever volledig aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Bij Daan Events te dezer zake. Het afsluiten van een eventuele evenementenverzekering blijft voor rekening en verantwoording van opdrachtgever. 

12.6 Onverminderd het voormelde, is opdrachtgever aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het gedrag van derden die zich tijdens het evenement op de locatie bevinden.

12.7 Als Bij Daan Events aansprakelijk is voor schade, is deze in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Bij Daan Events uitbetaalt. Indien geen uitkering op de polis volgt, wordt iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur die Bij Daan Events aan de opdrachtgever heeft verzonden voor de desbetreffende opdracht.

12.8 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van Bij Daan Events en/of door Bij Daan Events ingeschakelde derden.

Artikel 13  Wetenschap van risico + aansprakelijkheid t.a.v.  de deelnemer

13.1 Deelname geschiedt op eigen risico. Bij Daan Events is slechts aansprakelijk voor door de deelnemer geleden schade of de deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Bij Daan Events, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor Bij Daan Events is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van Bij Daan Events wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Bij Daan Events ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het evenemententerrein en de door deze derden ingeschakelde personen.

b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemers van door Bij Daan Events ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.

c. schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.

d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar het evenement meegebrachte goederen.

e. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het evenement.

f. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers aan het evenement.

g. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Bij Daan Events houder, (erf)pachter, huurder danwel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Bij Daan Events staat. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 

h. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van bezoeker.

13.2 Deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan een evenement van Bij Daan Events een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet.

13.3 Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. 

13.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van Bij Daan Events en/of door Bij Daan Events ingeschakelde derden.

Artikel 14 Schade

14.1 Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door opdrachtgever c.q. deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever worden vergoed aan Bij Daan Events.

14.2 Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Bij Daan Events en de eigenaren van de locatie en/ of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever. 

14.3 Bij Daan Events is gerechtigd, zonder opgave van redenen, deelnemers van het evenement te (doen) verwijderen indien Bij Daan Events dit noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het deelnamebewijs.

Artikel 15  Auteursrecht, intellectueel eigendom

15.1 Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Bij Daan Events bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten en evenementen zullen zonder verdere toestemming alleen aan Bij Daan Events toebehoren.

15.2 De wederpartij is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en of andere door Bij Daan Events geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan Bij Daan Events toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.

15.3 Zonder schriftelijke toestemming van Bij Daan Events zullen geen geluids- en beeldopnamen van het evenement of een in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd door opdrachtgever of deelnemer.

15.4 Zonder de schriftelijke toestemming van Bij Daan Events zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.

15.5 Opdrachtgever staat er voor in dat zijn gasten zich aan de bepalingen van dit artikel zullen houden als ware zij als opdrachtgever daaraan gebonden. De opdrachtgever is in geval van schade hoofdelijk aansprakelijk. 

Artikel 16  Portretrecht

16.1 Bij Daan Events is gerechtigd om (delen van) het evenement en de deelnemers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels alle haar ten dienste staande middelen alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het evenemententerrein.

16.2 Door betreding van het evenemententerrein verklaart de deelnemer zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaam(skenmerken) door Bij Daan Events of een door Bij Daan Events aangewezen derde, waarbij de deelnemer uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. Bij Daan Events noch de eventuele derde aan wie Bij Daan Events toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de deelnemer enige vergoeding verschuldigd.

Artikel 17  Persoonsgegevens

De door de wederpartij verstrekte (persoons)gegevens worden door Bij Daan Events opgenomen in een bestand. Door het verstrekken van (persoons)gegevens aan Bij Daan Events verleent de wederpartij 

toestemming aan Bij Daan Events tot gebruik van de (persoons)gegevens voor het verzenden van informatie met betrekking tot de evenementen van Bij Daan Events.

Artikel 18  Conversie

18.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

18.2 Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking.  Enkel en alleen Bij Daan Events is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

18.3 Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Tenzij dwingend rechtelijk een ander rechter bevoegd is, is rechtbank Noord Nederland, locatie Assen, bij uitsluiting bevoegd over geschillen tussen partijen te oordelen. Opdrachtgever heeft altijd het recht Bij Daan Events te dagvaarden voor de rechter die zonder voormelde forumkeuze (mede) bevoegd is.